achtergrond cirkel

Privacy-verklaring

Algemeen

Danscentrum Movere hecht veel waarde aan de privacy en bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Danscentrum Movere
 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).


Als
Danscentrum Movere zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring,

of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Danscentrum Movere vzw
Kruisstraat 2A
2222 Wiekevorst
info@danscentrummovere.be 
 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Danscentrum Movere verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : 

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Danscentrum Movere(uitvoering overeenkomst)

 • aansluiten en verzekeren van leden bij de federatie 

 • Het versturen van informatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

 • Het opvolgen van de deelname aan danslessen, progressie van dansniveau. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 • Het correct kunnen handelen bij dringende medische redenen, vb. sportletsel (vitaal belang)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerkenvoor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

 • Beeldmateriaal: foto's en video's

 • Bijzondere vereisten gezondheid
Wij vragen deze gegevens via het inschrijvingsformulier online op onze website of ter plaatse in de danslessen. 

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door

 • Bestuursleden van de vereniging

 • Vrijwilligers van de vereniging 
 • Personeelsleden van de vereniging

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Ledenadminstratie en verzekering Danssport Vlaanderen

 • Verzekering Danspunt 

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaarindien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Danscentrum Movere bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Danscentrum Movere verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 • Alle personen die namens Danscentrum Movere van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Danscentrum Movere kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018.